Najpovoljnije nekretnine u Đurđevcu i Podravini

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA “IDA” d.o.o., POSLOVNI CENTAR, ĐURĐEVAC

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet nekretninama ” IDA” d.o.o., Poslovni centar, Đurđevac.

Posredovanje u prometu nekretnina – radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine – čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac – fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba – osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posrednička naknada – iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda posrednika u prometu nekretnina temelji se na podacima koje zaprimi pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Posrednik u prometu nekretnina zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Ponude i obavijesti koje je zaprimio od posrednika u prometu nekretnina, primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika u prometu nekretnina smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje mu je ponudio posrednik u prometu nekretnina, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti posrednika u prometu nekretnina pisanim putem, putem elektroničke pošte, faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju posrednik u prometu nekretnina se obvezuje dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika u prometu nekretnina i nalogodavca.

U nalogu za posredovanje koji je prilog posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1.Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla.
2.Nalogodavca koji je na vlastitu inicijativu već pregovarao s trećom osobom o kupoprodaji (zakupu, najmu) i pri tome odustao radi neuspjelih pregovora, ponovno zainteresirati i
nastojati da dođe do sklapanja Ugovora.
3.Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
4.Izvršiti uvid isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu.
5.Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
6.Omogućiti pregled nekretnina.
7.Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora.
8.Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
9.Ukoliko je predmet sklapanja ugovora zemljišta, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
10.Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
11.Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje.
12.Nazočiti sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora).

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla naročito ako je:

neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine,
uspješnim pregovaranjem doveo do sklapanja kupoprodajnog ugovora(ugovora o najmu ili ugovora o zakupu) između nalogodavca i treće osobe koje su se poznavale, ali nisu postigle dogovor o kupoprodaji (najmu/zakupu).

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 8.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

1.Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini.
2.Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3.Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog pravnog posla razgledanje nekretnine.
4.Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako drugačije nije ugovoreno.
5.Samo ako je to izričito ugovoreno, nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koje prelaze uobičajene troškove posredovanja.
6.Obavijestiti posrednika pismenim ili usmenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.
7.Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
8.Nalogodavac će odgovarati za štetu ako pri potpisu ugovora nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 9.

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu koji je određen Ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor). Na iznos naknade zaračunava se 25% PDV-a.

Posrednik zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje Ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknada ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene + PDV .

Članak 10.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, a koja je veća od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 11.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 12.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu posredniku i kad je s osobom s kojom ju je posrednik doveo u vezu zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

IZNOS NAKNADE

Članak 13.

Posrednička naknada (provizija) pri kupnji i prodaji koju plaća nalogodavac iskazana je i obračunava se u postocima od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno ugovorene mjesečne najamnine (zakupnine) i na nju se obračunava PDV.

Za ostvarenje prava na posredničku naknadu nije bitno da li su ispunjene sve obveze posrednika kumulativno navedene u članku 7. Općih uvjeta, već je bitno da li je Ugovor ili Predugovor o kupoprodaji (najmu/zakupu) nekretnine zaključen, te da nije sklopljen prije nego su stranke sklopile Ugovor o posredovanju.

Posrednička naknada (provizija) pri prodaji koju plaća nalogodavac iskazana je i obračunava se u postocima, a iznosi 3% od kupoprodajne cijene nekretnine.

Kod ugovora o najmu ili zakupu, posrednička naknada (provizija) iznosi 100% iznosa jedne mjesečne najamnine-zakupnine (za najam ili zakup u trajanju 1-5 godina); u visini jedne i pol mjesečne najamnine, ako je ugovor o najmu sklopljen na vremensko razdoblje iznad 5 godina.

Za sve naplaćene naknade tj. provizije izdaje se račun.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 14.

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana .

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku 7(sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove koji su nastali do raskida ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove samo za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Pismeni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme otkazuje se isključivo pismenim putem, a u slučaju otkaza otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Za odnose između posrednika i nalogodavca i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Eventualne nesporazume nastale iz Ugovora o posredovanju stranke će nastojati riješiti mirnim putem, a za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

 

Đurđevac, 09. rujan 2013.